Zasady i warunki

Warunki dostawy i warunki płatności
§ 1 Przepisy ogólne / zakres
 1. Nasze Warunki dostawy i płatności mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych z naszymi klientami, a Klient uznaje je za wiążące przy składaniu zamówienia.
 2. Wszelkie przepisy niezgodne z poniższym dokumentem i/lub przepisami ustawowymi – w szczególności ze Standardowymi warunkami zakupu Kupującego – będą wiążące dla nas wyłącznie w przypadku potwierdzenia tego na piśmie. To samo odnosi się do wszystkich warunków, które nie zostały określone w naszych Warunkach dostawy i płatności. Warunkowa dostawa towarów lub przyjęcie płatności nie oznacza akceptacji z naszej strony rozbieżnych przepisów.
 3. Wszystkie porozumienia zawarte między nami a Kupującym w celu realizacji umowy są określone na piśmie w umowie oraz w niniejszych dokumencie, który stosuje się mutatis mutandis. Poprawki, uzupełnienia lub unieważnienie umowy lub niniejszych zapisów dla osiągnięcia skuteczności muszą być potwierdzone na piśmie.
 4. Nasze Warunki dostawy i płatności mają również zastosowanie do wszystkich kolejnych zamówień.
 5. Nasze Warunki dostawy i warunki płatności obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem USA.
§2 Oferty / dokumenty ofertowe
 1. Nasze zamówienia są niewiążące i mogą ulec zmianie, chyba że uzgodniono inaczej.
 2. Wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty związane z produktem, zastosowaniem lub projektem pozostają naszą własnością i podlegają prawu autorskiemu, nawet w zakresie, w jakim zostały one udostępnione Kupującemu; nie mogą one być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
§ 3 Ceny / warunki płatności
 1. Wszystkie ceny są podane „ex works”, chyba że uzgodniono inaczej. Koszty pakowania, ubezpieczenia i frachtu, jak również podatek od sprzedaży nie są wliczone w cenę i są fakturowane oddzielnie. Podatek VAT jest wykazywany oddzielnie na fakturze w wysokości ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wszystkie przesyłki na całym świecie są przez nas ubezpieczane na koszt Odbiorcy, chyba że Odbiorca wyśle uprzednio pisemny wniosek zezwalający na wysyłkę towarów nieubezpieczonych.
 2. W przypadku produkcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, będziemy uprawnieni do dostarczenia o 10% więcej lub mniej niż wynosi ilość zamówienia i do odpowiedniego rozliczenia tej różnicy.
 3. W przypadku zamówień o wartości 200 euro netto lub wyższej, nie stosuje się marży wysokości 25 euro za małe zamówienie.
 4. Zapłata ceny netto zakupu (bez odliczeń) jest wymagana ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej. Rabat gotówkowy może być odliczony jedynie po zawarciu odrębnej pisemnej umowy w tym zakresie.
 5. W przypadku niedokonania płatności przez klienta, będziemy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 8% powyżej odpowiedniej podstawowej stopy kredytowej stosowanej w danym wypadku. W zależności od zakresu wymaganego upominania, będziemy uprawnieni do pobierania grzywny w wysokości od 30 do 60 euro za każde pisemne upomnienie.
 6. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że sytuacja finansowa kupującego uległa znacznemu pogorszeniu, co zagraża naszemu roszczeniu o świadczenie wzajemne, możemy odmówić świadczenia, jeżeli istnieje obowiązek świadczenia z góry do czasu spełnienia świadczenia lub zapewniono nam bezpieczeństwo. Jeżeli kupujący nie wyraża woli realizacji „krok po kroku” lub zabezpieczenia po wyznaczonym przez nas rozsądnym terminie, mamy prawo odstąpić od umowy.
 7. Kupujący nie jest uprawniony do kompensowania ani wstrzymania jakichkolwiek płatności w ramach roszczeń wobec nas, chyba że takie roszczenia wzajemne nie są kwestionowane lub zostały podtrzymane na mocy ostatecznej i bezwzględnej decyzji sądu. Kupujący może jedynie wystąpić o prawo do zatrzymania (zastawu) na poczet roszczeń opartych na takim samym stosunku umownym jak roszczenie wzajemne.

§4 Dostawy, okresy dostaw, dostawy częściowe
 1. Przestrzeganie naszego zobowiązania w zakresie dostaw zależy od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań przez Kupującego, w szczególności przestrzegania uzgodnionych warunków płatności. Zastrzegamy sobie prawu do skorzystania ze środka zabezpieczenia w postaci niewykonywania umowy.
 2. Terminy dostawy uzgodnione na piśmie rozpoczynają się w dniu potwierdzenia z naszej strony, jednak nigdy przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów technicznych i handlowych, jak również przedłożeniem wszelkich wymaganych zezwoleń. Wszelkie zmiany w projekcie dostarczanego towaru wymagane przez Kupującego w terminie dostawy wstrzymują naliczanie terminu dostawy i odpowiednio go przesuwają.
 3. Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń, siły wyższej i braku dostawy, za które nasi dostawcy nie są odpowiedzialni, uprawnia nas do odroczenia dostawy na okres trwania takiej przeszkody powiększony o rozsądnie obliczony okres rozruchu.
 4. Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie.
 5. W przypadku opóźnionej dostawy Kupujący ma prawo wyznaczyć nam na piśmie rozsądny termin na realizację dostawy. W przypadku niewysłania dostawy w tym dodatkowym okresie Kupujący ma prawo odstąpić od umowy za tę część dostawy, która nie zostały wysłane przed upływem dodatkowego terminu. Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Kupujący w sposób oczywisty doznał w wyniku opóźnienia, za które ponosiliśmy odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w zakresie, w ramach którego Kupujący może zażądać 0,5 procent ceny tej części dostawy, która nie może zostać oddane do użytku w zamierzonym celu w wyniku opóźnienia, za każdy pełen tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5 procent. Nie oznacza to zmiany ciężaru dowodowego szkody poniesionej przez Kupującego. Nie ma to wpływu na ustawowe prawo Kupującego do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku opóźnienia dostawy z powodu winy Kupującego, zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za przechowywanie towaru Kupującego w wysokości 0,5 procent ceny towaru za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie więcej niż 5 procent. Po upływie rozsądnie przedłużonego okresu, będziemy uprawnieni do zbycia przedmiotu dostawy w inny sposób zgodnie z naszym życzeniem lub dostarczenia go Kupującemu w ramach wydłużonego okresu dostawy. Strony umowy rezerwują sobie prawo do wykazania, że poniesienia kosztów magazynowania było niższe, wyższe lub żadne. Nie wpływa to na ustawowe prawa do wycofania się z umowy i do dochodzenia odszkodowania.
 7. W przypadku opóźnienia przyjęcia lub naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek innych obowiązków związanych ze współpracą, będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania za wszelkie poniesione przez nas straty, w tym wszelkie poniesione dodatkowe koszty. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.
§ 5 Wysyłka, przekazywanie ryzyka
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana według naszego wyboru za pomocą najbardziej odpowiednich środków wysyłki. Wszystkie dostawy są dokonywane „ex works”, na rachunek i ryzyko Odbiorcy. Na żądanie Kupującego i w zamian za zwrot dodatkowych kosztów możemy również zadbać o inny sposób wysyłki (np. ekspresową dostawę) lub częściową dostawę.
§6 Powiadomienie o wadach, gwarancja, odpowiedzialność
 1. Kupujący ma obowiązek dokładnie sprawdzić dostarczone towary po ich otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić nas na piśmie o wszelkich wadach wykrytych w trakcie takiej kontroli, jednak nie później niż siedem dni po dostawie (widoczne wady) lub odkryciu (ukryte wady). W przeciwnym razie dostarczone towary uważa się za przyjęte.
 2. Roszczenia gwarancyjne nie będą miały miejsca w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzenia, do którego dojdzie już po przekazaniu ryzyka w wyniku nieprawidłowego lub nieostrożnego obchodzenia się z produktem, nadmiernego użytkowania, nieodpowiednich zasobów lub z powodu czynników zewnętrznych, których nie przewiduje umowa. Analogicznie, nie będą dopuszczalne żadne roszczenia gwarancyjne z tytułu jakichkolwiek niewłaściwych modyfikacji lub prac konserwacyjnych wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie lub z tytułu jakichkolwiek konsekwencji.
 3. W przypadku wystąpienia wady, za którą jesteśmy odpowiedzialni, będziemy uprawnieni do usunięcia wady lub dostarczenia zastępnika.
 4. W przypadku odmowy usunięcia wady lub dostarczenia zastępnika z naszej strony, jeżeli takie czynności naprawcze zostaną przez Kupującego uznane za nieuzasadnione lub w przypadku ich niewykonania, Kupujący może, według własnego uznania, odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu o rozsądną kwotę. Zakłada to jednak, że nie ma wątpliwości co do prawa Kupującego do zawiadomienia o wadach. Jeżeli zawiadomienie o wadach jest nieuzasadnione, będziemy uprawnieni do żądania zwrotu przez Kupującego wszelkich poniesionych przez nas kosztów.
 5. O ile w poniższym dokumencie nie określono inaczej, wszystkie inne roszczenia gwarancyjne, w szczególności roszczenia o odszkodowanie w przez Kupującego miejsce świadczenia lub wykonania zostaną wykluczone. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia nie poniesione bezpośrednio przez wysłany towar; w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty finansowe ze strony Kupującego.
 6. Wyżej wymienione zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania w takim zakresie, w jakim szkoda jest spowodowana poważnym zaniedbaniem lub celowym naruszeniem zobowiązań lub kiedy straty wynikają ze śmierci, obrażeń fizycznych lub utraty zdrowia, lub jeśli Kupujący dochodzi roszczeń o odszkodowanie z powodu braku gwarantowanej jakości. W tym ostatnim przypadku roszczenia o odszkodowanie mogą być rozpatrywane tylko w takim zakresie, w jakim gwarantowane właściwości pokrywają ryzyko szkód wtórnych, a straty wynikają z ich braku.
 7. Okres gwarancyjny wynosi jeden rok, począwszy od chwili przeniesienia ryzyka (§ 5).
 8. Powyższe przepisy nie mają wpływu na roszczenia wynikające z obrażeń ciała lub szkód wyrządzonych własności prywatnej zgodnie z aktem o odpowiedzialności za produkt.
§ 7 Zwroty
 1. Z zasady, w ciągu pięciu tygodni od otrzymania towarów i na podstawie naszej wcześniejszej umowy, przyjmujemy zwroty oryginalnie zapakowanych i nieużywanych towarów. Przyjmując zwrot zapakowanych fabrycznie towarów, odliczamy opłatę wysokości 25% wartości netto towarów. W przypadku wyrażenia przez nas zgody na przyjęcie towarów niezapakowanych w fabryczne opakowanie, wszelkie opłaty manipulacyjne będą naliczane w oparciu o czas i materiały, ale w każdym razie będą stanowić co najmniej 20% wartości netto towarów.
 2. Zwracane towary mogą być zaakceptowane tylko z numerem partii.
 3. Zamówienia specjalne i produkty wykonane na zamówienie, jak również towary sterylne zasadniczo nie podlegają zwrotom.
§8 Zachowanie prawa własności
 1. Dostarczone towary pozostaną naszą własnością do momentu, gdy wszystkie roszczenia względem Kupującego wynikające z relacji biznesowej zostaną zaspokojone w całości (towary zastrzeżone).
 2. W przypadku naruszenia obowiązków przez Kupującego – w szczególności w przypadku niewywiązania się z płatności – mamy prawo odstąpić od umowy i odebrać zastrzeżone towary, a Kupujący jest zobowiązany do przekazania takich towarów. Odebranie towarów lub stwierdzenie prawa do zatrzymania nie wymaga od dostawcy odstąpienia od umowy; takie działania lub zajęcie towarów zastrzeżonych z naszej strony nie stanowią wycofania się z umowy, chyba że zostanie to przez nas precyzyjnie wyrażone.
 3. strony, niezależnie od tego, czy towary zostały sprzedane w stanie nieprzetworzonym, czy też w następstwie dalszego przetworzenia. Kupujący jest uprawniony do odbioru tego roszczenia, nawet po jego scedowaniu. Nie będzie to miało wpływu na nasze uprawnianie w zakresie dochodzenia roszczeń. Zobowiązujemy się jednak do odstąpienia od odbioru roszczenia, o ile Kupiec wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z otrzymanych wpływów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie złożono żadnego wniosku o upadłość lub zawieszenie zobowiązań. W takim przypadku mamy prawo zażądać od Kupującego powiadomienia nas o scedowanych roszczeniach i dłużnikach, dostarczenia nam wszelkich informacji niezbędnych do odzyskania wierzytelności i przedłożenia nam wszystkich odpowiednich dokumentów oraz powiadomienia dłużników (stron trzecich) o cesji.
 4. Podczas zastrzegania tytułu Kupujący nie może zastawiać ani przekazywać towarów w drodze zabezpieczenia. Kupujący musi powiadomić nas niezwłocznie w przypadku zajęcia towarów lub jakiegokolwiek innego zbycia lub interwencji strony trzeciej, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa. W zakresie, w jakim strona trzecia nie jest w stanie zwrócić kosztów sądowych i pozasądowych pozwu zgodnie z § 771 Kodeksu postępowania cywilnego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez nas straty.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży i w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia tego samego poziomu ochrony przed uszkodzeniem spowodowanym przez ogień, wodę i przed kradzieżą na własny koszt. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonanie prac konserwacyjnych i kontrolnych, oraz w zakresie, w jakim to będzie niezbędne, Kupujący musi je wykonać na własny koszt w odpowiednim czasie.
 6. Przetwarzanie lub przebudowa przedmiotu zakupu przez Kupującego odbywa się na naszą korzyść. Jeśli przedmiot zakupu jest przetworzony lub nierozłącznie przemieszany z przedmiotami, które nie należą do nas, uzyskujemy w następstwie tego współwłasność nowego obiektu w stosunku wartości przedmiotu zakupu (kwota faktury, w tym VAT) do wartości obiektów uzyskanych w ramach przetwarzania lub łączenia. W odniesieniu do pozostałej części, zastosowanie do przedmiotu powstającego w wyniku przetworzenia lub przemieszania mają takie same zasady jak w przypadku przedmiotu zakupu dostarczonego warunkowo. Jeżeli przemieszanie odbywa się w sposób, który może sprawiać, że przedmiot Kupującego stanie się głównym obiektem, uzgadnia się, że Kupujący przydzieli nam proporcjonalną współwłasność. Kupujący zachowuje w naszym imieniu wyłączną własność lub współwłasność wynikającą z takich zmian.
§ 9 Skuteczność umowy
 1. Jeżeli co najmniej jedno z postanowień niniejszych Ogólnych warunków dostawy i płatności będzie lub stanie się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. Nieskuteczne przepisy zastępuje się przepisami możliwie najbardziej zbliżonymi do dostrzegalnych interesów.
§ 10 Miejsce wykonania, jurysdykcja i obowiązujące prawo
 1. Miejsce prowadzenia naszej działalności będzie jednocześnie punktem miejsce wykonywania oraz punktem odniesienia dla jurysdykcji w przypadku wszystkich praw wynikających z naszych dostaw i usług. Zastrzegamy sobie przy tym prawo do wniesienia powództwa w miejscu prowadzenia działalności przez Kupującego.
 2. Niniejszy dokument podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 3. Dane dostarczone przez Kupującego, w zakresie, w jakim jest to dozwolone zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, są przechowywane i przetwarzane elektronicznie.