Polityka prywatności danych

Część 1 Informacje ogólne

Dane osobowe użytkowników (np. tytuł, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisami Unii Europejskiej (UE) o ochronie danych. Poniższe przepisy, oprócz informacji o celach przetwarzania, odbiorcach, podstawie prawnej i okresach przechowywania, informują także o prawach użytkownika i administratora do przetwarzania danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszych stron internetowych. W przypadku przekierowania do innych witryn za pośrednictwem odsyłaczy na naszych stronach należy zapoznać się z zasadami wykorzystywania danych właściwymi dla danej strony.

Część 2 Kontakt

(1) Cel przetwarzania danych
Dane osobowe, które udostępniasz nam mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego itp., zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych, ale bez Twojego adresu e-mail nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytania przesłane e-mailem.

(2) Podstawa prawna
a) Jeśli wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawę prawną dla tego przetwarzania określono w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
b) Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, podstawa prawna przetwarzania jest określona w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
c) podstawę prawną dla wszystkich innych przypadków (szczególnie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego) określono w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które zostało przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i które nie służy do marketingu bezpośredniego, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji.

Natomiast w przypadku marketingu bezpośredniego możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania powodów.

(3) Uzasadniony interes
Naszym uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania danych jest terminowa komunikacja z Tobą oraz udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania w sposób efektywny kosztowo. Jeśli podasz nam swój adres, zastrzegamy sobie prawo do korzystania z niego w celu bezpośredniego marketingu pocztowego. Możesz zabezpieczyć swoją potrzebę w zakresie ochrony danych podczas przesyłania danych (np. poprzez stosowanie pseudonimu).

(4) Kategorie odbiorców
Dostawca hostingu, dostawca usług marketingu bezpośredniego

(5) Czas przechowywania
Twoje dane zostaną usunięte, jeśli z okoliczności będzie można wywnioskować, że Twoje zapytania lub problemy zostały całkowicie wyjaśnione lub rozwiązane. Jeśli jednak umowa zostanie zawarta, dane wymagane przez prawo handlowe i podatkowe będą przez nas przechowywane przez okres wymagany prawnie, tj. zazwyczaj przez dziesięć lat (por. § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Prawo do odwołania
Masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnie wybranym momencie.

Część 3 Więcej informacji

Mapy Google: Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Maps firmy Google Inc. Podczas korzystania z Google Maps informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do i przechowywane na serwerze firmy Google w USA. Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzasz, że w tym zakresie zgadzasz z rejestracją, przetwarzaniem i wykorzystaniem Twoich danych automatycznie gromadzonych przez Google, jednego z przedstawicieli tej firmy lub dostawcy zewnętrznego. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem: www.google.de/policies/privacy

Część 4 Informacje o plikach cookie

(1) Cel przetwarzania danych
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera lub przez przeglądarkę internetową.

(2) Podstawa prawna
Podstawę prawną takiego przetwarzania określa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes
Naszym uzasadnionym interesem jest funkcjonalność naszej strony internetowej. Dane użytkownika gromadzone przez pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Takie rozwiązanie pozwala na pełną ochronę Twoich danych.

(4) Czas przechowywania
Niezbędne technicznie pliki cookie są zazwyczaj usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie mają różny okres ważności: od kilku minut do kilku lat.

(5) Prawo do sprzeciwu
Jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie były przechowywane, wyłącz korzystanie z plików cookie w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Trwałe pliki cookie można także usunąć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Część 5 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś „osobą, której dotyczą dane” w rozumieniu RODO i dysponujesz wobec administratora następującymi prawami:

1. Prawo dostępu przez osobę, której dane dotyczą
Możesz poprosić administratora o informację, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. W przypadku takiego przetwarzania, możesz zażądać od administratora następujących informacji:
(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) szacunkowy okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
(5) prawo do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) prawo do wszystkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych dla Ciebie informacji na temat stosowanych zasad, a także konsekwencji i zamierzonych skutków takiego przetwarzania. Jako osoby, których dotyczą dane, masz prawo do informacji, czy dotyczące Cię dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz, zgodnie z art. 46 RODO, zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przekazywania danych.

2. Prawo do sprostowania
Masz prawo do skorygowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych posiadanych przez administratora, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi dokonać takich zmian bez opóźnienia.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
(1) w przypadku zakwestionowania dokładności dotyczących Cię danych osobowych przez okres umożliwiający kontrolerowi weryfikację dokładności danych osobowych;
(2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty nie może ich usunąć i zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, kiedy nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi prawami. W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane takie mogą, z wyjątkiem przechowywania, być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrona roszczeń prawnych lub ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

4. Prawo do usunięcia
a) Obowiązek dotyczący usuwania danych Masz prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych przez administratora, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn:
(1) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
(2) wycofujesz zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i w przypadku gdy nie ma innych podstaw prawnych dla przetwarzania;
(3) zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;
(4) Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
(5) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
(6) Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1;

b) Obowiązek informowania innych administratorów (stron trzecich)
Jeżeli administrator podał Twoje dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, musi podjąć rozsądne kroki - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w tym środki techniczne - i poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, że jako osoba zainteresowana zwróciłeś się o usunięcie wszelkich odsyłaczy do tych danych osobowych, ich kopii lub powieleń.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne w ramach:
(1) korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) wypełniania obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej przypisanej kontrolerowi;
(3) interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) archiwizacji w interesie publicznym, badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie zagrozić osiągnięciu celów takiego przetwarzania; lub
(5) ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Obowiązek powiadamiania
W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do poprawy, usunięcia lub ograniczania przetwarzania danych osobowych, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o takiej zmianie, usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernym wysiłkiem.
Masz prawo do bycia poinformowanym przez administratora o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które przekazałeś administratorowi danych, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej wersji nadającej się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi, bez zakłóceń ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, w przypadku, gdy:
(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu środków zautomatyzowanych. Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazywania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej administratora danych.

7. Prawo do sprzeciwu
Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.
Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Cię danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub że przetwarzanie służy do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetworzeniu Twoich danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Cię dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i bez względu na dyrektywę 2002/58/WE masz możliwość korzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków przy użyciu specyfikacji technicznych.

8. Prawo do wycofania deklaracji zgody na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych
masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody na mocy Rozporządzenia o ochronie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

9. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanych procesach, w tym profilowaniu, które ma na Ciebie wpływ prawny lub które znacząco wpływa na Ciebie w podobny sposób.
Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja:

(1) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem danych;
(2) jest dopuszczona na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, ponadto ustanowiono odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; lub
(3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1, chyba że stosuje się art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i stosuje się odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych musi podjąć odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony administratora danych, wyrażenie swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaradczego, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, które stanowi Twoje miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza niniejsze Rozporządzenie.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, ma poinformować składającego skargę o postępach i wynikach skargi, w tym o możliwości uzyskania zadośćuczynienia sądownego zgodnie z art. 78.

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
Firma LFM Poland Sp. z o. o.
Hansemannstraße 10
00-833 Warszawa
Telefon +49 2131 1259-465
Faks +49 2131 2012-222
E-Mail: [email protected]

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
Firma LFM Poland Sp. z o. o.
Hansemannstraße 10
00-833 Warszawa
[email protected]

Dokument sporządzony i zaktualizowany przez janolaw AG.